Vedtægter

Love for  Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn

§ 1:
Foreningens navn er: Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn, og har hjemsted i 4281 Gørlev.

§ 2:
Foreningens mål er at samle medlemmer i Gørlev til arbejde for fælles handels og erhvervsinteresser, og specielt virke hen til fornuftig sammenhold og optræden til gavn for medlemmerne og byen. At virke til forskønnelse af byen. Foreningens midler også kan bruges til børne og ungdomsarbejde samt humanitære formål.

§ 3:
Foreningen optager som medlemmer enhver erhvervsdrivende eller borger i Gørlev og omegn. Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til formanden. Udmeldelsen af foreningen kan kun ske med 3 måneders varsel til en 1. januar ved skriftlig henvendelse til formanden. 

§ 4:
Kontingenterne fastsættes på den årlige generalforsamling. Det består af 2 dele: 1/eet alm. Foreningskontingent, samt 2/eet aktivitetskontingent. Det alm. Kontingent betales forud for 1 år pr. 1. januar. Opkræves i marts måned… aktivitetskontingent opkræves af 2 gange, h.h.v. i juni og i november. Det alm. Kontingent er et fast beløb, ens for alle erhvervs medlemmer, hvorimod aktivitets kontingent er inddelt i flere klasser. Det enkelte medlems placering afgøres af bestyrelsen og medlemmet, på basis af en objektiv vurdering.

Udebliver et medlems med sit kontingent 3 mdr. over forfaldstiden skal kassereren personligt eller skriftligt minde om betalingen. Sker betalingen derefter ikke inden for 30 dage, skal kassereren forelægge sagen for bestyrelsens afgørelse. Et ½ års restance medfølger slettelse af foreningen, hvorefter vedkommende igen ikke kan optages for restancen er betalt + et indskud, der fastsættes af bestyrelse.

§ 5:
Foreningen ledes af en bestyrelse på max 9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og stående udvalg.

§ 6:
Formanden fører forsædet ved foreningens møder og sammenkomster, forhandlinger og afstemninger. Formanden fører foreningens korrespondancer og sørger for, sammen med bestyrelsen, at foreningens midler bliver anvendt på bedste måde. 

§ 7:

  • a/ Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningen sager. En lovlig indvarslet generalforsamling tager gyldige beslutninger uanset de mødtes antal, når undtages lovændringer og eksklusioner, hvor mindst ½ delen af medlemmerne skal være tilstedet, og 2/3 del af de mødte stemmer for. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ny, der da afgøre spørgsmålet uanset de mødets antal.
  • b/ Den årlige generalforsamling, hvortil medlemmerne indvarsles ved skriftlig eller elektronisk meddelelse, senest 10 dage forinden, afholdes i februar måned.
  • Formanden aflægger beretninger om årets gang. Og kassereren forlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • c/ På generalforsamlingen foretages valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Såvel bestyrelsesmedlemmer, suppleanter som revisorer vælges for 2 år ad gangen.
  • d/ Alle valg skal foregå skriftligt eller v/ håndsoprækning. Måden bestemmes af generalforsamlingens dirigent.

§ 8:
Foreningens regnskabsår er kalenderår.

§ 9:
Medlemmer, der modarbejder foreningen eller viser sig uværdig som medlemmer, f.eks. ved uvederhæftig tale og misligholdelse af trufne aftaler, kan af bestyrelsen ekskluderes, og sagen behandles som skrevet i § 7.

§ 10:
Hvor lovene intet foreskriver handler bestyrelsen i foreningens interesser med fuldt ansvar for generalforsamlingen.

§ 11:
Foreningen kan kun opløses efter at der ved 2 generalforsamlinger, som afholdes med 14 dages mellemrum, har været majoriteten herfor. På denne generalforsamling skal samtidig tages stilling til anvendelse af foreningens midler.

Således vedtaget på generalforsamling d 11.4.1973. revideret i februar 1981. revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 5.4.1984 og 1.5.1990 revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. februar 2008. revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 26. november 2013.

Bestyrelsen

Skriv til os

Top